Tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Punkaharjun Luontomatkailu Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.5.2018 ja päivitetty 6.9.2021. 

REKISTERISELOSTE

1 REKISTERINPITÄJÄ

Punkaharjun Luontomatkailu Oy
Hotelli Punkaharju
Punkaharjun Harjutie 596
58450 Punkaharju

2 REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Eeva Pulkkinen
Puh. 015-511 311
eeva(at)hotellipunkaharju.fi

3 REKISTERIN NIMI

Punkaharjun Luontomatkailu Oy:n asiakasrekisteri

4 OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on – henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on markkinointi, yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat esimerkiksi henkilön nimi, yritys/organisaatio, asema/nimike, yhteystiedot (puhelinnumero, postiosoite, sähköpostiosoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot ja muut asiakassuhteeseen sekä tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla vastaanotetuista ja/tai lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Hotelli Punkaharjussa käytetään tallennustilana Microsoftin ja Googlen pilvipalveluita. Microsoft saattaa siirtää näihin palveluihin tallennettua tietoa tai niiden varmuuskopioita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Microsoftin tietosuojalauseke on luettavissa osoitteesta: https://privacy.microsoft.com/fiFI/privacystatement

Tietoja voidaan luovuttaa seuraaville tahoille:

  • Facebook
  • Instagram
  • Google
  • MailChimp

Tietojen luovutuksen syynä on parempi ja kohdennettu markkinointi.

8 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti ja rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Rekisteritietoja säilytettäessä huolehditaan niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9 TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista ja/tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa ts. pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

10 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”) sekä muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa ts. pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.  

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaselosteella toteutetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen läpinäkyvä informointi, viestintä ja yksityiskohtaiset säännöt, joiden avulla voidaan toimittaa rekisteröidyille 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot ja 15–22 artiklan ja 34 artiklan mukaiset kaikki käsittelyä koskevat tiedot tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä. 

Punkaharjun Luontomatkailu Oy on majoitus- ja ravitsemus- ja ohjelmapalveluita paikallisesti toteuttava yritys. Palvellaksemme asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla käsittelemme asiakkaidemme tietoja. Säilytämme henkilötietoja hotelli-, ravintola- ja ohjelmapalveluasiakkaistamme, liikekumppaneistamme ja henkilökunnastamme. Henkilötietoja ovat esimerkiksi henkilön nimi, asema/nimike, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, postiosoite, sähköpostiosoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot ja muut asiakassuhteeseen sekä tilattuihin palveluihin liittyvät tai palvelun käytöstä kertyvä tieto. 

Luottamuksellisten henkilötietojen ja muutoin salassa pidettävien tietojen käsittely on osa jokapäiväistä työtämme. Tämän vuoksi suhtaudumme tietosuoja- ja tietoturvakysymyksiin erityisen vakavasti.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyn ja suojauksen periaatteet, joiden avulla Punkaharjun Luontomatkailu Oy rekisterinpitäjänä suojaa henkilötietoja eri tilanteissa ja reagoi tietosuoja- ja tietoturvakysymyksiin mahdollisimman kattavasti. 

Tietosuojaselosteessa rekisterinpitäjään viitataan myöhemmin termillä ”Hotelli Punkaharju” tai ”rekisterinpitäjä”.

Punkaharjun Luontomatkailu Oy:n yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) mukainen tietosuojaselosteen voi ladata tästä.